ZPRAVODAJ MĚSTA HROTOVICE 1/2005

Titulní strana 

Některá další čísla hrotovického ZPRAVODAJE najdete pod tlačítkem ARCHIV. Od roku 2001 některá také ve formátu HTML. Pdf formáty doporučujeme stáhnou si v komprimovaném tvaru (archiv ZIP) na lokální disk a teprve zde prohlížet.     

Obsah Zpravodaje

170. výročí narození F. B. Zvěřiny
60. výročí hrotovické tragédie
Zprávy z radnice
Informace SPOZ
Od našich dopisovatelů
Sport
Víte, že ….
Vzpomínka na dětský karneval

170. výročí narození malíře F. B. Zvěřiny

V únoru letošního roku jsme si připomněli 170. výročí narození našeho rodáka F. B. Zvěřiny.

František Bohumír Zvěřina se narodil v Hrotovicích 4. února 1835 v domě č.p. 2 jako desáté dítě z dvanácti. Jeho otec byl důchodní na panství hraběte Hornoncourta. Vztah k umění a k hudbě byly v rodě jak ze strany otce, tak i ze strany matky.

František vychodil místní vesnickou jednotřídku a na přání otce absolvoval v letech 1846 - 1849 další tři třídy na hlavní škole (pozdějším reálném gymnáziu) ve Znojmě. Pak pokračoval vzhledem k výbornému prospěchu ve studiu na vyšší stavovské reálce v Praze. Po dokončení reálky roku 1851 vstoupil František na pražskou malířskou akademii. Roku 1859 musel bohužel akademii opustit, když neuposlechl důrazné varování a příkaz ke změně námětové orientace. Znelíbilo se totiž jeho tehdejší zaměření na slovanské národy žijící na Balkáně. Byl označen za panslavistu.

Již v mládí projevoval František sklony k cestování. Za svůj život podnikl nesčetné množství krátkých i delších cest. Pochopitelně důkladně poznal okolí Hrotovic a zajížděl i do širšího okolí rodného kraje. Maloval často na místech spjatých s rodinami svých sourozenců a příbuzných.

Po odchodu z Akademie se F. B. Zvěřina rozhodl pro učitelské povolání, aby mohl podporovat stárnoucí matku. Nastoupil na místo prozatímního učitele kreslení na reálce v Kutné Hoře, kde působil do roku 1865. Svému povolání se věnoval tou měrou, že práce jeho žáků byly vyznamenány na světových studentských výstavách v Londýně a Paříži. V té době navštívil Rumunsko, jižní Rusko, Ukrajinu a Krym.

Obraz

Z Kutné Hory byl Zvěřina přeložen na školu do Gorice v Přímoří. Zde začal intenzívně studovat balkánské slovanské jazyky. Několik měsíců po příchodu do Gorice byl stižen těžkým očním neduhem, který mu znemožnil malovat. O to více se přimkl k hudbě, obnovil své dovednosti ve hře na housle. Neduh záhadně zmizel po několikahodinové bouři, kterou malíř prožil pod širým nebem.

Portrét

Roku 1867 byl přeložen na reálku do Mariboru a odtud pak odešel na vlastní žádost do Brna. V roce 1876 byl na upozornění lipského Illustrierte Zeitungu přeložen do Vídně, kde se usadil a zde také měl v roce 1892 velkou výstavu v Künstlerhausu. Roku 1890 odešel Zvěřina do výslužby a 7. 8. 1890 byl jmenován rytířem Řádu císaře Františka Josefa.

Kromě putování po Čechách, Moravě a Slovensku podnikl mnoho cest na Balkán (Černá Hora, Makedonie, Albánie, Bosna, Hercegovina, Srbsko, Chorvatsko), procestoval Karpaty, jižní Rusko a Turecko.

Chodíval s houslemi, nuzně oblečený, nocoval na salaších, v jeskyních, klášterech, hrával na housle a kreslil do malých usmolených sešitků, které přechovával v pytlích s houslemi. Ne všude měli porozumění pro jeho kreslířské umění. Někdy cestoval v přestrojení za kapucína. Své obrázky publikoval v Květech, německých listech Die Heimat, Illustrierte Zeitung, často se svými kresbami publikoval i poutavé články o svých cestách. Jedním ze Zvěřinou často navštěvovaných míst byla také Praha.

V roce 1906 nabídl Moravskému zemskému výboru k odkoupení své obrazy vystavené v Brně za pět tisíc zlatých, třebaže měly podle mínění cizích odborníků hodnotu nejméně desetinásobnou. Opakovalo se to, co známe nejen od nás z dob předchozích a následujících. Dnes jsou Zvěřinovy obrazy neznámo kde, přičemž některé z nich mají, existují-li ještě, ke své umělecké hodnotě ještě nenahraditelnou hodnotu dokumentární.

Posledních šest let svého života trávil léto na Bítově a okolí.

František Bohumír Zvěřina zemřel 28. prosince 1908 ve Vídni.

Před jeho rodným domkem v Hrotovicích je pomník z roku 1911. Pamětní deska s malířovým portrétem od sochaře Františka Hořavy pochází z roku 1935, kdy bylo slaveno sté výročí malířova narození.

Od roku 1971 sídlí Památník F. B. Zvěřiny v jeho rodném domku. V roce 2002 proběhla rekonstrukce Památníku a sbírky obrazů byly přestěhovány do větších prostor. Ve spolupráci s Muzeem Vysočina se podařilo dokončit katalogizaci malířova díla. V podsbírce obrazů, prvotisků a reprodukcí zde máme 195 kusů.

Díky dotacím z Fondu Vysočiny a Programu obnovy venkova je k dnešnímu dni zrestaurováno celkem 32 obrázků v hodnotě 120 tisíc korun.

V nejbližších dnech Město Hrotovice vydá rovněž za finanční pomoci Fondu Vysočiny novou publikaci o životě a díle malíře F. B. Zvěřiny s názvem F. B. Zvěřina - život a dílo.

Srdečně Vás zveme k návštěvě jeho Památníku.

Zpět na obsah Zpravodaje


60. výročí hrotovické tragédie 8. 5. 1945

V úterý 8. května 1945 se Hrotovice probudily do krásného vlahého jitra. Městečko bylo v květech kaštanů a šeříků. Jen občas bylo slyšet několik výstřelů od východu. Sovětská armáda byla u Ivančic. To bylo její poslední zastavení. Pražské povstání vrcholilo. Praha volala o pomoc. Stalin vydává rozkaz všem svým vojskům pomoci za každou cenu Praze a skončit II. světovou válku.

Armáda ukrajinského frontu, jíž velel maršál Malinovský, uposlechla tohoto rozkazu a její cíl je: dosáhnout v nejkratší době našeho hlavního města Prahy. Proto vzniká v ranních hodinách 8. 5. 1945 poslední nápor. V Hrotovicích je podivný klid - klid před bouří. Je slyšet hukot motorů tanků z dáli, výstřely z děl, letadla se stále víc a víc objevují nad Hrotovicemi. Je nesporné, že se fronta blíží. Jen ojediněle se vytvoří na ulici hlouček lidí, kteří s jakousi nervozitou, ovlivněnou jednak touhou po skončení války, jednak nejistotou jak dopadne konec války při přejití fronty Hrotovicemi, hovoří o tom, že dnes se to určitě rozhodne. Lidé jsou schováni ve sklepích, někteří v provizorních krytech, v děrách a doupatech v lese.

Před polednem se dostává fronta k Hrotovicím od Slavětic. Před frontou pracují vojáci průzkumu Rudé armády, za nimi postupuje mechanizovaná divize, podporovaná letectvem.

Vojín Rudé armády, příslušník průzkumu, který měl dne 8. května 1945 úkol raketami informovat bojující ruské letectvo o postupu pozemních oddílů, padl krátce před polednem v první zatáčce silnice, vedoucí od křižovatky silnic z Dalešic do Rouchovan a ze Slavětic do Hrotovic. Při rychlém postupu motorizované Rudé armády od slavětické křižovatky do Hrotovic uplynulo jen několik málo minut. Bylo poledne a vzdálenost fronty nečinila ani 2 kilometry. Kolem Hrotovic byly ještě německé tanky a zbytky německých vojsk. První tanky projely Hrotovicemi a spěchaly přes Račice, aby dosáhly státní silnice na Prahu. Na hrotovickém zámku visely prapory, místní rozhlas začal hrát státní hymny a lidé se sbíhali na náměstí. Brzo tam dorazil tank velitele divize plukovníka Sacharova. Nastalo radostné vítání a objímání. Plukovník Sacharov zdravil jásající lid a vyzýval občany, aby se rozešli, že válka ještě neskončila. Současně vojenské letectvo prozkoumávalo bezpečnost svých oddílů a bojovou situaci. Protože neobdrželo od padlého raketáře signál, nevědělo, že náměstí je bezpečně v rukou Rudé armády a shodilo celkem tři bomby, z nichž jedna spadla do shluknutých občanů i ruských vojáků v okamžiku, kdy onen sovětský plukovník se svým doprovodem vyšel ze svého tanku přivítat se s jásajícími občany. Sovětské letectvo z výšky nemohlo rozpoznat v té válečné vřavě pravý stav věci.

Citát ze zápisu kroniky obce o tomto neštěstí:

"V úterý dne 8. května 1945 ve 12.33 hodin, když se přes okresní městečko Hrotovice ve válečné vřavě přesunovala fronta ustupováním německých vojenských oddílů směrem západním a obsazováním tohoto městečka postupující od východu vítěznou Rudou armádou v okamžiku, který očekávala celá naše Československá vlast toužebně po celá ta dlouhá okupační léta v jednotlivých oblastech svých nejen s pevnou důvěrou v lepší svobodnou budoucnost našeho národa, nýbrž i s nadšeným odhodláním pro znovuvybudování naší utýrané a vykořistěné vlasti.

Přihodilo se osudné neštěstí na hrotovickém náměstí zámeckém, které bylo kvitováno krví sovětského plukovníka s 35 ruskými vojíny a krví 114 mrtvých a 58 raněných hrotovických občanů."

"Místní národní výbor v Hrotovicích od té doby nazval zámecké hrotovické náměstí Náměstím 8. května a postaral se o to, aby na místo kam padla smrtící bomba, bylo vyznačeno kamenem a aby ve zdi zámecké budovy, kolem níž občané hrotovičtí, mladí a staří, muži, ženy a děti, očekávali příchod vítězné Rudé armády, byl postaven pomník, vztahující se k této památné události a připomínal budoucím pokolením tuto krvavou daň a trpkou chuť tak očekávané národní svobody."

28. října 1947 byl tento pomník slavnostně odhalen na čelní straně zámku. Vedle něho byla zazděna schránka se čtyřmi patronami. Tři z nich obsahují prsť z Osvětimi, Zborova a Mauthausenu, ve čtvrté jsou uloženy dobové dokumenty. Autorem pomníku je akademický sochař Jaroslav Šlesinger, stejně tak, jako pomníku u společného hrobu na hřbitově církve Československé, kde je pohřbeno 48 občanů.(Tento sochař byl v rámci vykonstruovaného procesu s protikomunistickou skupinou v Jihlavě v roce 1950 odsouzen na 15 let těžkého žaláře. Po návratu z vězení měl těžce podlomené zdraví a brzy zemřel. Letos je tomu právě 50 let.)

V roce 1995, po rekonstrukci zámeckého náměstí, byl zhruba v místech výbuchu umístěn jednoduchý památník se stylizovaným žulovým křížem. Našemu městu ho věnovala paní Ludmila Jonášová, vdova po bývalém majiteli hotelu.

Bylo to tenkrát poraněné jaro

Tenkrát byl tichý první máj,
šeříky voněly a my se těšili,
jak půjdeme v řadě napřesrok
s písničkou jásavou a bude dunět krok;
jen zvláštní neklid kolem byl,
přítel přítele zastavil: "Už blízko jsou!"

Na šicím stroji znovu zazářily sešité prapory,
které s písničkou na rtech jsme chystali,
kdy volně vydechnem
své štěstí vyzpíváme skřivanům vstříc -

a přišel osmý máj… hromová rána -
o štěstí nevím nic,
jen bolest cítím zas, jak před léty -
tak mnohým z nás štěstí ulétlo v neznámé světy
a veliké, tíživé ticho
zapadlo do našich Hrotovic.

Tolik nás tenkrát vědělo jen o bolesti,
o štěstí jsme nevěděli nic…

Končila válka…

Bylo to tenkrát poraněné jaro!
Pomník

Autorkou básně je Anna Kasalová, která 8. května 1945 ztratila před zámkem svého manžela.Zpět na obsah Zpravodaje


Vážení spoluobčané,

Rada města odsouhlasila u příležitosti 60. výročí hrotovické tragédie setkání pamětníků této tragické události. Protože nám však nejsou známa jména všech pamětníků, prosíme Vás, abyste kontaktovali Vaše příbuzné a známé a upozornili je a současně pozvali na setkání, které se uskuteční dne 6. 5. 2005 ve 14 hodin v obřadní síni MěÚ Hrotovice.

Program setkání:

 1. Přivítání se slavnostním přípitkem a krátkým projevem
 2. Odchod na hřbitov (město zajistí dopravu pro starší pamětníky)
 3. Návrat na MěÚ, kde bude vystoupení dětí z MŠ a bude promítnut film
 4. Odchod do Sport V Hotelu, kde bude připraveno malé občerstvení
 5. Volná zábava s možností účasti na pietní vzpomínce ve 20.15 hod.

Prosíme všechny, kteří se budou chtít setkání zúčastnit, aby potvrdili svoji účast buď telefonicky na tel. č. 568 860 120 nebo písemně na MěÚ Hrotovice z důvodu organizačního zajištění akce.


Zpět na obsah Zpravodaje


Program oslav 60. výročí konce 2. světové války a hrotovické tragedie dne 6. 5. 2005

Začátek 20.15


Slavnostní fanfáry v podání žáků a učitelů ZUŠ
Pochod a kladení věnců u památníku hrotovické tragedie
Hymna v podání žáků ZUŠ
Projevy zástupců města, pamětníků a hostů
Vystoupení pěveckého sboru "Podhoráček" a mažoretek
Slavnostní spuštění kašny
Závěrečný ohňostroj

Antonín Mlynář, starosta města


Zpět na obsah Zpravodaje


Zprávy z radnice


     Vážení čtenáři,
předkládáme Vám výpis nejdůležitějších bodů z jednání rady města a zastupitelstva města.

Rada města:

Na zasedání dne 29.11.2004 odsouhlasila:
 • poskytnutí pohárů pro vítěze turnaje ve stolním tenise "Memoriál Davida Janouška" a župního přeboru ve stolním tenise pro rok 2004 v hodnotě do 2 500,- Kč
 • poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 5 000,- Kč v roce 2004 na založení nového hokejového oddílu TJ Sokol Hrotovice
 • zveřejnění zájmu firmy Drůbež - Vysočina spol. s r.o. Moravské Budějovice zřídit v Hrotovicích specializovanou prodejnu drůbeže, drůbežích výrobků a specialit
 • vyplacení mimořádných odměn ve smyslu § 10 Nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů ředitelům škol v Hrotovicích
 • zahájení inventarizací majetku města za rok 2004
 • pojištění majetku u Kooperativy, pojišťovny a.s. v roce 2005
 • účast města Hrotovice v grantovém programu Kraje Vysočina "Krajina Vysočiny 2004"
 • úhradu kupní ceny Lesům ČR s.p. za pozemek p.č. 721/6 o výměře 137 m2 za cenu 9 734,- Kč a doporučuje ZM ke schválení koupi zbytkové p.č. 721/5 o výměře 204 m2, která navazuje na výše uvedenou parcelu a bude využita k rozšíření stávající příjezdové cesty k travnatému hřišti
 • prodloužení termínu realizace stavby travnatého hřiště do 15. 7. 2005 a doporučuje ZM k odsouhlasení navýšení celkové ceny díla o hodnotu víceprací, tj. na 1 820 060,- Kč bez DPH. Navýšení ceny díla bude řešeno v rozpočtu města na rok 2005
 • dofinancování grantu "Volný čas" ZUŠ v roce 2005. Výše dofinancování bude stanovena v rozpočtu města na rok 2005
pověřila:
 • starostu města k dojednání finančního vyúčtování opravy fary s farářem Církve Římskokatolické. Požadovaná částka úhrady nákladů ze strany města bude v minimální výši 45 000,- Kč


Na zasedání dne 15.12.2004 odsouhlasila:
 • uzavření provozu MŠ ve dnech 23.12.2004 a v době vánočních prázdnin od 27. 12. 2004 do 31. 12. 2004 z důvodu nízkého počtu dětí přihlášených k docházce
 • zadání projektu přestavby nebytových prostor na bytové v levém traktu zámku v Hrotovicích ve variantě 3 byty o velikosti 2+1
 • uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění péče o zatoulané a opuštěné psy, odchycené na území města Hrotovice. Dochází k navýšení ceny
 • přestavbu RD manželů Lohniských na ul. Letná pod podmínkou, že tato přístavba nebude mít vliv na rekonstrukci kanalizace v této lokalitě v rámci projektu Dyje II
 • úhradu nákladů od Církve Římskokatolické na opravu fary ve výši 45 000,- Kč ve dvou splátkách následovně: 25 000,- Kč do konce roku 2004 a zbývajících 20 000,- Kč v roce 2005


Na zasedání dne 27.12.2004 vzala na vědomí:
 • zprávu o provedení poradenské činnosti - posouzení způsobu hospodaření a vedení účetní evidence a ukládá řediteli ZŠ Hrotovice odstranit zjištěné nedostatky ještě v letošním roce a podat zřizovateli zprávu v termínu do 30. 1. 2005, jak byly zjištěné nesrovnalosti odstraněny
 • starosty ohledně ustanovení školské rady dle nového školského zákona. Schvaluje, aby nová školská rada měla 9 členů a pověřuje starostu města projednat záležitost s ředitelem školy


Na zasedání dne 10.1. 2005 vzala na vědomí:
 • vyúčtování příspěvku města na činnost TJ SOKOL Hrotovice za rok 2004 a k předloženému vyúčtování nemá připomínky
odsouhlasila:
 • poskytnutí příspěvku do tomboly na tradiční myslivecký ples Mysliveckého sdružení Hrotovice formou dvou dárkových balíčků v hodnotě á 300,- Kč
 • změnu nájemce nebytových prostor v nemovitosti Herna - bar Sluníčko v Hrotovicích. Novým nájemcem od 3. ledna 2005 bude pouze paní Pavla Halásová, bytem Hrotovice
 • oprávněnost požadavku pana Jiřího Foita na prominutí pohledávky v souvislosti se snížením tržeb z důvodu celoročních stavebních prací na Sport V hotelu v sousedství provozovny a rozhodla o částečném prominutí pohledávky vůči městu Hrotovice za rok 2004
 • uspořádání a finanční zajištění koncertu v rámci projektu Concentus Moravia 27. 4. 2005. Na tomto koncertu vystoupí trio Firkušný (umělci z České filharmonie) a předpokládaný finanční náklad na tuto akci je cca 10 tis. Kč. Dále rada města odsouhlasila uspořádání dvou ohňostrojů v roce 2005 - při vzpomínkové akci 60. výročí hrotovické tragédie a při tradiční hrotovické pouti a uspořádání koncertu některé známé hudební skupiny v sobotu o hrotovické pouti
neodsouhlasila:
 • žádost manželů Fialových, bytem Hrotovice, o odprodej pozemku parcela č. 691/4 za účelem stavby rodinného domku. O prodeji nelze rozhodnout z důvodu, že není zpracován geometrický plán lokality a nejsou známy výměry pozemků pro budoucí zástavbu
 • záměr pana Vladimíra Malce o oplocení pozemku p. č. 733 v k. ú. Hrotovice o výměře 87628 m2 a výsadbu okrasných sazenic a lesních stromků na této louce. Louka tvoří významný krajinný prvek, utváří typický vzhled krajiny a přispívá k udržení její stability. Po celé ploše louky dochází k velké migraci lesních zvířat a z těchto důvodů je oplocení louky a její jiné využití zcela nevhodné


Na zasedání dne 24.1.2005 vzala na vědomí:
 • informaci ohledně realizace "Mlynářské stezky" - značení nové cyklostezky od Nového Města na Moravě až na česko-rakouské hranice. V našem regionu bude tato cyklostezka procházet obcí Dukovany
 • výroční zprávu za rok 2004 o činnosti Městského úřadu Hrotovice v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • výsledek hospodaření ZŠ Hrotovice za rok 2004. Nesouhlasí s deficitním hospodařením a ukládá řediteli ZŠ pokrýt ztrátu z hospodaření za rok 2004 ve výši 3.316,21 Kč z rezervního fondu z důvodu zamezení narůstání ztráty v hospodaření z uplynulých let. Dále RM požaduje od ředitele Základní školy Hrotovice písemné stanovisko ke způsobu a termínu likvidace ztráty z minulých let v termínu do 15. 2. 2005
 • informaci starosty města o stanovení priorit v investiční oblasti v roce 2005 a s návrhem starosty města souhlasí
 • informaci tajemnice MěÚ o vývoji stavu obyvatel od roku 1980 do roku 2004 a s výsledkem Tříkrálové sbírky v roce 2005
odsouhlasila:
 • poskytnutí příspěvku do tomboly na tradiční masopustní zábavu, kterou pořádá SDH Hrotovice 12. 2. 2005 formou dárkového balíčku v hodnotě 500,- Kč
 • spolufinancování revize potoka Milačka monitorovací kamerou ve výši jedné poloviny částky. Nejnižší podíl města však bude 5.000 Kč
 • navýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty - občany města
 • vyplácení příspěvků ve výši 3.000,- Kč za každé narozené dítě v roce 2005. Podmínky pro vyplácení příspěvku v roce 2005 zůstávají zachovány
 • stanovení termínů tradičních hrotovických jarmarků : 21. 5., 6. 8., 19. 11. 2005
neodsouhlasila:
 • prominutí poplatku za umístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení firmě OMNIS Olomouc, a. s. a trvá na dodržení vyhlášky o místních poplatcích
 • propagaci města Hrotovice v projektu "Vysočina - na kole, pěšky, na lyžích i po vodě" na DVD a CD-ROMU
pověřila:
 • Petra Votavu, správce majetku města k zabezpečení těžby napadeného dříví kůrovcem v městském lese v termínu do 31.1.2005. Dřevo zůstane po ošetření k použití městu


Na zasedání dne 7.2.2005 vzala na vědomí:
 • zprávu o činnosti HZS Hrotovice za rok 2004 i soutěžního družstva SDH Hrotovice za stejné období
 • vyúčtování finančního příspěvku za rok 2004 ve výši 90000,- Kč Oblastní charitě Třebíč na provoz pečovatelské služby DPS Hrotovice
odsouhlasila:
 • novelizaci Pravidel pro zabezpečení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a současně zrušila Pravidla ze dne 12.12.1999
 • poskytnutí příspěvku do tomboly na tradiční ples školy formou dárkového balíčku v hodnotě 500,- Kč
 • zbudování sprchového koutu s přívodem a zásobníkem na teplou vodu a s dalšími nezbytnými úpravami v budově bývalé ZUŠ na ulici Lidické
 • záměr pronájmu nemovitosti na ulici Lidická č. p. 305 (budova bývalé ZUŠ Hrotovice). Cena pronájmu je stanovena dohodou ve výši 4.300,- /měsíc a doba pronájmu je na dobu určitou do 31. 3. 2007 Budování nové třídy
 • dlouhodobý pronájem učebny v budově ZUŠ Hrotovice na ulici F. B. Zvěřiny organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami, místní organizace Hrotovice
 • odsouhlasila program setkání účastníků hrotovické tragédie a vzpomínkové akce v pátek 6. 5. 2005. Setkání pamětníků se uskuteční od 14 hod. na MěÚ Hrotovice v obřadní síni a samotná vzpomínková akce ve 20.15 hod. u pomníku padlých před zámkem
 • uspořádání turistického pochodu "Hrotovická 20", který organizačně zajistí ZUŠ, ZŠ a TJ SOKOL Hrotovice. O spolupráci budou požádáni i hasiči. Město poskytne diplomy účastníkům a občerstvení (nealkoholické nápoje). Start i cíl bude na nádvoří zámku a všechny děti na trase 5 km obdrží i odměnu ve formě sladkostí.
 • termín zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2005
neodsouhlasila:
 • žádost pana Martina Ambroze, bytem Hrotovice, o odprodej stavebního pozemku v lokalitě U Obory. O odprodeji nelze rozhodnout z důvodu, že není zpracován geometrický plán lokality a nejsou známy výměry pozemků pro budoucí zástavbu
doporučila:
 • ZM zrušení OZV č. 2/2001 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území města Hrotovice
 • ZM schválení rozpočtu města Hrotovice na rok 2005 ve výši 35 093,80 tis. Kč na straně příjmů a výdajů


Na zasedání dne 21.2.2005 odsouhlasila:
 • navýšení nákladů na výstavbu Podnikatelského inkubátoru o částku 11 tis. Kč
 • zbudování provizorního chodníku na ulici Horní Chalupy v roce 2005, pokud to pracovní vytížení zaměstnancům místního hospodářství dovolí. V opačném případě bude chodník zbudován v roce 2006
 • vyplacení odměny kronikáři za 2. pololetí 2004
 • výstavbu "Duhového dětského hřiště", které má město Hrotovice přislíbeno od Nadace Duhové energie v zahradě MŠ za kotelnou
ukládá:
 • knihovnici paní Karle Novotné zpracovat plán práce městské knihovny na rok 2005, ve kterém budou zahrnuty minimálně 4 akce, které zvednou prestiž a zájem občanů o knihovnu

Zpět na obsah Zpravodaje


Zastupitelstvo města:

Na zasedání dne 15.11.2004 schválilo:
 • úpravu rozpočtu č. 7 - rozpočtové opatření č. 4
 • podání žádosti o bezplatný převod pozemku od Pozemkového fondu p.č. 691/143 o výměře 442 m2 pod stavbou místní komunikace na ul. Lidická. Jedná se převod dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb.
 • podání žádosti o bezplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p.č. 691/135 o výměře 336 m2 pod stavbou místní komunikace na ul. Sokolská
Na zasedání dne 15.12.2004 schválilo:
 • obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 o zrušení obecně závazných právních předpisů obce s účinností od 1. 1. 2005
 • rozpočtové opatření č. 5, úpravu rozpočtu č. 8, 9 a 10 dle doporučení rady města
 • záměr koupi zbytkové p.č. 721/5 o výměře 204 m2, která navazuje na výše uvedenou parcelu a bude využita k rozšíření stávající příjezdové cesty k travnatému hřišti za cenu dle znaleckého posudku
 • uhrazení příspěvku Svazku obcí vodovodů a kanalizací ve výši 447 715,- Kč v souvislosti s výstavbou kanalizace na ul. Dražka. Tato částka je hrazena na základě Dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2004 ke smlouvě č. 1/74/2004 ze dne 15. 6. 2004
 • rozpočtové provizorium na rok 2005 jako dočasný systém hospodaření s rozpočtovými prostředky města Hrotovice ve výši 25% z finančních prostředků jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu na rok 2004 až do konečného schválení rozpočtu města. Nad limit 25% lze hradit:
  • nezbytné provozní výdaje související s chodem obce
  • převody finančních prostředků příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec
  • plně hradit výdaje mající oporu v zákoně (dotace, sociální dávky, mzdy, odvody)
  • plně hradit výdaje dle splátkových kalendářů uzavřených smluv v minulých letech
 • přípravu nezbytných podkladů pro přípravu smlouvy s dodavatelem stavby podnikatelského inkubátoru za předpokladu závazného příslibu získání mimořádné dotace minimálně ve výši 15 mil Kč pro Sdružení rozvoje Třebíčska a za podmínky, že vlastní podíl na stavbě inkubátoru v Hrotovicích nepřesáhne částku 2 mil Kč bez DPH
 • navýšení celkové ceny díla stavby travnatého fotbalového hřiště o hodnotu víceprací, tj. na výši 1 820 060,- Kč. Navýšení ceny díla bude řešeno v rozpočtu města na rok 2005. prodloužení termínu realizace stavby travnatého hřiště do 15. 6. 2005
Na zasedání dne 5.1.2005 odsouhlasilo:
 • podíl vlastních finančních prostředků města Hrotovice na projekt "Podnikatelský inkubátor" ve výši 3 220 000,- Kč v roce 2005 za předpokladu celkové ceny díla 6 850 000,- Kč a požaduje zapracovat do smlouvy se zhotovitelem na projekt Podnikatelský inkubátor snížení ceny díla o částku cca 200 000,- Kč, která se týká úspor výdajů souvisejících s nadstandardním technologickým vybavením stavby k dosažení odsouhlasené ceny ve výši 6 850 000,- Kč
Na zasedání dne 28.2.2005 vzalo na vědomí:
 • přehled o výsledku hospodaření města za rok 2004
 • zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Hrotovice, o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu za rok 2004 a zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Hrotovice za rok 2004 a zprávu o výjezdech HZS Hrotovice za rok 2004
 • informaci starosty města o dotaci od Nadace Duhová energie v hodnotě 2 mil. Kč na výstavbu dětského hřiště v Hrotovicích
odsouhlasilo:
 • rozpočet města Hrotovice na rok 2005 jako vyrovnaný ve výši 35093,8 tis. Kč na straně příjmů a výdajů
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem a ostatním známým příjemcům veřejné finanční podpory

  Hotel se stále rozrůstá
   
  Hotel se stále rozrůstá


 • obecně závaznou vy-hlášku města Hrotovice č. 1/2005, kterou se ruší vyhláška č. 2/2001 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na úze-mí města Hrotovic
 • změnu zřizovací listiny ZUŠ Hrotovice, spočívající ve změně sídla školy. Nový název školy zní: Základní umělecká škola Hrotovice, se sídlem na ul. F. B. Zvěřiny 212
 • koupi restitučního nároku do 50 tis. Kč a zmocňuje starostu a člena rady ing. Radoslava Kunce k účasti v dražbě pozemku od Pozemkového fondu. V případě užití restitučního nároku mohou výše jmenovaní cenu pozemku zvýšit až na trojnásobek výše restitučního podílu, nejvýše však na částku 150 tis. Kč
 • žádost o poskytnutí úvěru na výstavbu podnikatelského inkubátoru na základě výběrového řízení od min. 3 peněžních ústavů do výše 3 mil. Kč
 • uzavření mandátní smlouvy mezi firmou Investing a Sdružením rozvoje Třebíčska na provádění stavebního dohledu při výstavbě Podnikatelských inkubátorů
 • záměr koupi pozemku o rozloze cca 130 m2 od ZD Hrotovice
 • koupi pozemků č.242/2, 243/1 a 243/2 v k. ú. Hrotovice o výměře 150 m2 v navrhované ceně 30 - 50,- Kč/m2

  Jarní prořezávka stromů
   
  Jarní prořezávka stromů


 • smlouvu s Českým mobilem na umístění antény na vykrytí signálu mobilní sítě OSKAR v Hrotovicích na budovu nebo stavbu v majetku města
pověřuje:
 • RM schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2005
 • p. Votavu k projednání dopravní situace u restaurace Florián s pracovníkem odboru dopravy MěÚ Třebíč p. Dobrým

Zpět na obsah Zpravodaje


Elektronická podatelna a elektronický podpis

Vyhláška č. 496/2004 Sb. a nařízení vlády č. 495/2004 Sb., které nabyly účinnosti dne 1. ledna 2005 ukládají orgánům veřejné moci (tedy i obecním a městským úřadům) některé nové povinnosti. Jedná se především o povinnost zajistit příjímání a vypravování elektronické úřední písemnosti. V současné době upravují předpisy především komunikaci osob vůči úřadům , avšak nový Správní řád, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2006 značně rozšíří možnosti elektronické komunikace s úřady. Výše citované právní předpisy tedy ukládají orgánům veřejné moci povinnost přijímat a odesílat elektronicky podepsané písemnosti prostřednictvím elektronické podatelny.

Pod pojmem elektronická podatelna je nutné si představit informační systém, (tedy technické vybavení, jeho obsluhu, pravidla pro jeho fungování a vlastní data ), který plní úlohu přijetí datové zprávy, jejího uložení, evidence, ověření některých náležitostí a předání k dalšímu vyřízení, a na druhé straně uložení a evidenci vypravovaných datových zpráv, jejich podepisování a odesílání. Důvěryhodnost podání je zajištěna pomocí kvalifikovaného certifikátu - elektronického podpisu.

Elektronický podpis tedy nahrazuje v prostředí elektronické komunikace (elektronické podatelny) vlastnoruční podpis na papíře. Je průkazem toho, že daná osoba a jedině ta souhlasí s obsahem informací, které podepsala. Proto může být elektronický podpis využíván k podepisování řady soukromoprávních úkolů. Elektronický podpis zaručuje zprávám ochranu proti zneužití a garantuje nepopíratelnost původu podepsaných zpráv. Elektronický podpis je kvalifikovaný certifikát a vydává ho akreditovaný poskytovatel.

Adresa elektronické podatelny Městského úřadu v Hrotovicích: epodatelna@hrotovice.cz a oprávněný zaměstnanec, kterému byl vydán kvalifikovaný certifikát za úřad je Dana Růžičková, tajemnice MěÚ.

Další potřebné informace k elektronickým podatelnám a elektronickým podpisům najdete na webových stránkách ministerstva informatiky.

Dana Růžičková, tajemnice


Zpět na obsah Zpravodaje


Hospodaření města Hrotovice za rok 2004:

(v tis. Kč)  
Daňové příjmy 13 767
Nedaňové příjmy 3 553
Kapitálové příjmy 1 709
Přijaté dotace 32 835
Přijaté úvěry - krátkodobé 2 500
Příjmy celkem 54 364
   
Běžné výdaje - provozní 46 182
Kapitálové výdaje - investiční 10 664
Splátky úvěrů - dlouhodobých 1 204
   
Schodek financování za rok 2004 3 686
Rozpočtovaný schodek financování 4 000
Úspora oproti rozpočtu na rok 2004 314
   

Schodek financování za rok 2004 byl pokryt finančními prostředky nakumulovanými z minulých let. Město Hrotovice kromě své běžné činnosti začalo provozovat v měsíci dubnu 2004 i činnost hospodářskou. V této činnosti dosáhlo ziskového výsledku hospodaření po zdanění v úhrnné výši 52 923,68 Kč za všechny své ekonomické činnosti (doprava pro cizí, kopírování, prodeje písků a prezentačních materiálů). Bilanční stav majetku města je k 31. 12. 2004 ve výši 130 999 806,16 Kč. Městu zbývají ke splacení ještě 3 dlouhodobé úvěry v celkové výši 2 537 498,87 Kč a jeden krátkodobý ve výši 2 500 000,- Kč, který si město zřídilo na zafinancování nové cyklostezky do doby, než dojde k úhradě dotace městu z Evropské unie. Podrobná zpráva o výsledku hospodařením města za rok 2004 bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu po každoročním provedení přezkoumání hospodaření Krajským úřadem kraje Vysočina.

Pavel Jedlička, ekonom


Zpět na obsah ZpravodajeInformace Sboru pro občanské záležitosti

V minulém období se v Hrotovicích narodily tyto děti:
            
Lukáš Kurtin 
Tadeáš Hájek 
Smíšková Amálie 

Narozeným dětem přejeme šťastné dětství a jejich rodičům hodně zdraví a úspěchů při jejich výchově.V minulém období uzavřeli sňatek:
            
Lukáš Tenora a Jana Krejčová   (Hrotovice - zámek)
Stanislav Texl a Ivanna Aleksandrova   (Hrotovice - zámek)
Jiří Hřímal a Věra Vravníková   (Hrotovice - zámek)
Ivo Papoušek a Ilona Otoupalová   (Hrotovice - zámek)
Filip Onderka a Radka Pojerová   (Hrotovice - zámek)

Novomanželům přejeme hodně vzájemné lásky a spokojenosti v dalším společném životě.

Navždy jsme se rozloučili s těmito našimi občany:
            
Irena Vondráková   77 let
Bohumil Pelán   58 let
Anežka Fukalová   76 let
Karolina Eliášová   68 let

Pozůstalým v jejich rodinách projevujeme upřímnou soustrast.

Životní jubileum oslavili tito naši spoluobčané:

Leden 2005
              Karel Buksa                       65 let 
  František Loucký   65 let 
  Jaroslav Hambálek   65 let 
  Marie Hošková   70 let 
  Danuška Jasparová   70 let 
  Vladimír Škárka   75 let 

Únor 2005
               Milada Šlapáková            60 let 
  Karel Milbach   60 let 
  Ferdinand Vystrčil   60 let 
  Anežka Horká   70 let 
  Jiřina Bergerová   75 let 
  Blažena Nováková   80 let 
  Milada Dvořáková   85 let 
  Marie Čechová   91 let 

Březen 2005
               Jiřina Laštovičková       60 let 
  Emil André           60 let 
  František Fukal    60 let 
  Alena Vystrčilová    60 let 
  Vlasta Dufková    65 let 
  Jaroslava Paseková    65 let 
  Jan Hubert    75 let 

Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Evidence obyvatel za rok 2005

Celkový počet obyvatel k 31.12. 2004:  1750 
     z toho 866 mužů a 864 žen  
Věkový průměr obyvatel:  37,1 roků 
     z toho muži 35,7 roků a ženy 38,4 roků  
Úmrtí v roce 2004:  15 občanů 
     z toho 6 mužů a 9 žen  
Narození v roce 2004:  15 dětí 
     z toho 6 chlapců a 9 děvčat  
Sňatky v roce 2004:   
     5 hrotovických občanů změnilo svůj stav na ženatý - vdaná
Rozvody v roce 2004: 
     rozvedeny byly 4 manželské dvojice
Pohyb obyvatel v roce 2004: 
     do Hrotovic se přistěhovalo 25 občanů a odstěhovalo se 38 občanů

Marie Hájková, matrikářka

Zpět na obsah Zpravodaje
Od našich dopisovatelů

Dětský karneval 2005

V neděli 30. ledna 2005 se sešlo na 100 dětských masek ve Sporthotelu k veselému Karnevalu - letos už potřetí! Děti byly oblečeny do nápaditých a hlavně veselých masek, na kterých byla poznat péče maminek, babiček, tet. V pestrém programu vystoupily mažoretky Cheerladies, žákyně Klubu aerobik při ZŠ Hrotovice a také členové skupiny Regnum Fortis, kteří předvedli souboje v historických kostýmech. Celé odpoledne k tanci a zábavě hrála oblíbená skupina Fantazie a děti se opravdu fantasticky bavily.

Soutěž o nejlepší masku tentokrát vyhodnotili sami rodiče. Na třetím místě se umístil kouzelník a maska Rumcajse, druhé místo získala maska Manky a Cipíska a první byl naprosto jednoznačně desetiměsíční kominíček v podání malého Šimona Pelána.

Kominíček

Malý kominíček a Sněhurka všechny okouzlili.


Zvláštní ocenění pak získala za originální nápad trojice známých hrotovických stálic (A. Velebová, L. Drexlerová a L. Fialová ) v převleku za kečup, hořčici a tatarku. Navíc získala tato dívčí trojice doživotní předplatné pro docházku - občasnou - do Základní umělecké školy.

Poděkování patří spolupořádajícímu městu Hrotovice a všem ochotným lidem, kteří pomohli tuto akci zorganizovat. Díky mnoha programovým vstupům nezbyl letos čas na soutěže, takže příští rok to napravíme!!!

Kolektiv ZUŠ a skupina Regnum FortisZpět na obsah Zpravodaje


Mateřská škola informuje

V únoru 2005 oslavila naše Mateřská škola již 25. výročí provozu v nové budově. Vzhledem k provozním možnostem plánujeme na měsíc duben (příp. květen) společné odpolední setkání současných a bývalých pracovníku MŠ, jejichž počet je k dnešnímu dni úctyhodný: 27 pedagogických pracovníků, 18 pracovníků ve školní jídelně, 1 ekonom, 25 pracovníků zajišťujících úklid a 3 pracovníci - topiči (stálí zaměstnanci i zaměstnanci přijatí na krátkodobější zástup). Přesný termín setkání bude uveden na pozvánce. Pro děti je zajištěn při této příležitosti ve spolupráci s firmou Haribo zábavný odpolední program, který je naplánován na nedělní odpoledne 5. června a proběhne v zahradním areálu školy.

Ve dnech 14. 2 a 16. 2. proběhl zápis dětí na příští školní rok. Dostavilo se k němu celkem 30 dětí. Vzhledem ke kapacitním možnostem MŠ však nemohou být přijaty všechny děti z řad zájemců o nepravidelnou docházku. Zápisu do ZŠ se zúčastnilo v měsíci únoru 20 předškoláků, kteří v září uvolní místo novým dětem.

Od 1.1. 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon, který přináší všem školám, včetně školy mateřské řadu změn. Podle tohoto zákona jsou osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání všichni předškoláci (děti narozené 1. 9. 1998 - 31. 8. 1999 a starší 6 let, navštěvující MŠ). Pro ostatní děti se stálou docházkou je stanovena měsíční částka 100,- Kč, pro děti s nepravidelnou docházkou částka 50,- Kč. Od 1.1. 2005 došlo k navýšení ceny stravného u všech věkových kategorií o 2,- Kč:

21,- Kč = celodenní stravné v MŠ  15,- Kč = žáci 1.-5. tř.  17,- Kč = žáci 6.-9. tř. 

I přes toto navýšení, v souvislosti s nárůstem cen za potraviny, patří naše zařízení svým cenovým limitem mezi nejnižší v rámci stravovacích zařízení na okrese Třebíč.

17. 1. proběhla v MŠ přednáška a beseda s psycholožkou PhDr. Janou Matějkovou.

1. 2. zahájili předškoláci kurs předplavecké výchovy v rozsahu 10 lekcí.

Připravujeme pro děti do konce roku další akce: 2x hostování herců s divadelním představením v MŠ, 1x návštěvu divadelního představení v ZUŠ, 2x zájezd starších dětí na divadelní představení v Třebíči, zájezd starších dětí do Planetária v Brně a zájezd všech dětí do ZOO Jihlava.

Na sklonku zimy se u dětí objevují případy chřipkového onemocnění. Vzhledem k dlouhotrvajícím sněhovým podmínkám stále hojně využíváme svahu na školní zahradě k bobování a zimním hrám, přesto se již všichni moc těšíme na příchod letošního opožděného jara!

Libuše Mlynářová, ředitelka MŠ


Zpět na obsah Zpravodaje

Co je staré, to je dobré

Několikrát jsem byla svědkem toho, jak staré, krásné a cenné věci končí neslavně v popelnicích či na různých skládkách . Přestaly sloužit, jsou nepotřebné a tak se jich majitelé s lehkým srdcem zbavují. Na druhé straně se naši vnuci asi těžko setkají s nástroji, které ještě donedávna sloužily. Hrotovice byly odjakživa zemědělskou oblastí a tak se zrodila myšlenka, že bychom pro budoucí generace začali sbírat cenné odložené věci, ošetřili, zakonzervovali je a v budoucnu z nich sestavili sbírku, přístupnou veřejnosti. Samozřejmě by byl každý exponát označen majitelem, evidován a zajištěn proti krádeži.

Myslím, že jinak za chvíli těžko kdo z našich vnuků pozná co to byl cep, stlouk, forma na máslo a podobně. Pokud se vám tato myšlenka líbí a něco zajímavého byste uložili do budoucí hrotovické sbírky, obraťte se prosím buď na mne, nebo kohokoli ze zastupitelstva či městského úřadu.

J. Suchardová

Zpět na obsah Zpravodaje

Městská knihovna

Ráda bych informovala naše spoluobčany o činnosti knihovny v roce 2004.

Naši knihovnu navštěvuje 262 čtenářů, z toho je 79 dětí do 15 let, nejen z Hrotovic. Loni k nám do knihovny přišlo 8 408 návštěvníků a vypůjčili si 53 669 knih a časopisů. Nové knihy a časopisy byly pořízeny za částku 36 755,- Kč, knih bylo nakoupeno 196 svazků a knihovna odebírala 45 titulů periodik. Stav knihovního fondu k 31.12. 2004 činil 14 829 knih.

Knihovna uspořádala 12 akcí pro MŠ, ZŠ i ostatní veřejnost, z nichž jmenujme alespoň některé: Beseda o knížkách Ondřeje Sekory, Seznámení s knihovnou pro ZŠ, Beseda o poruchách příjmu potravy, Předvánoční prodej knih. Dále si v naší knihovně můžete vybrat ze 190 filmů na videokazetách.

V půjčovních dnech je možno se připojit na veřejný Internet, který v loňském roce, díky zřízení metropolitních sítí výrazně zlevnil. I tato služba se občanům Hrotovic a okolí dostala do povědomí a mnozí pravidelně docházejí vyhledávat potřebné informace.

Ve spolupráci s Městským úřadem se podílíme na vydávání hrotovického Zpravodaje.

V letošním roce máme naplánovanou řadu akcí o nichž se včas naši čtenáři dozvědí.

Karla Novotná, Městská knihovna

Zpět na obsah Zpravodaje


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
- Základní organizace Hrotovice

Před dvěma lety došlo, na základě pokynů vyšších orgánů, k transformaci všech bývalých Smíšených organizací zdravotně postižených, které v rámci ČR končily svoji činnost. Tak vznikla podle stanovených kritérií současná Základní organizace SPCCH v Hrotovicích, jejíž členskou základnu vedle našeho města tvoří ještě 17 okolních i vzdálenějších obcí.

Našimi hlavními úkoly, tak jak pro nás vyplývá ze Stanov, je zejména organizování spolkové zájmové a sportovně rehabilitační činnosti postižených občanů všech věkových skupin. Proto také k trvalým aktivitám patřilo pravidelné cvičení žen v tělocvičně Základní školy. Je pravdou, že v současné době stagnuje. Ne tak plavání a saunování, které svým členům nabízíme každou středu v areálu SportVhotelu Hrotovice. Loni se nám podařilo, díky sponzorskému daru od VZP z Fondu prevence, umožnit účastníkům pravidelného plavání v termínu od 1. 9. - 29. 12. 2004, využívat zde pro komplexní vodoléčebnou terapii také masážní vířivou vanu whirlpool. V loňském roce jsme dále uspořádali 5 zájezdů s poznávacím, kulturním a relaxačním zaměřením.

 • Havlíčkův Brod "Zahrada 2004" a turistická sklárna Antonínův Důl u Jihlavy
 • Města jihozápadní Moravy: Telč - Slavonice - Dačice (návštěva zámků a výstav)
 • Termální koupaliště "Vincov les" - Sládkovičovo ve SR
 • Termální koupaliště - relaxační středisko Veľký Meder ve SR
 • Vinařské kulturní centrum Sádek u Kojetic (návštěva, exkurze, ochutnávka vín)

Dále jsme zavedli praxi konání dvou členských schůzí ve SportVhotelu Hrotovice, což se setkalo s velice pozitivním ohlasem. V tomto nastoupeném kurzu chceme pokračovat i v letošním roce.

Petr Štefánik, předseda ZO SPCCH Hrotovice


Zpět na obsah Zpravodaje


Výroční schůze Českého svazu zahrádkářů

Dne 19. února 2005 se sešli v salonku hotelu Florián členové základní organizace ČSZ, aby zhodnotili svoji celoroční práci. Je to především činnost v zahrádkářské kolonii, kde byla dokončena stavba moštárny, organizace a obhospodařování jednotlivých parcel na této plantáži a také spoluúčast na soutěži O rozkvetlou předzahrádku. Letos opět ve spolupráci s městem byly vyhodnoceny nejlépe upravené zahrádky v Hrotovicích, výsledky byly otištěny ve Zpravodaji loni.

Na programu výroční schůze byla jejím předsedou panem A. Denemarkem přečtena výroční zpráva, paní L. Votavová přečetla zprávu finanční komise a pan L. Komárek závěrečnou revizní zprávu hospodaření minulého roku. Díky moštování jablek pro veřejnost se hospodaření svazu vyrovnalo a dokonce po letech byl vykázán zisk 7 tis. korun.

Akce letošního roku budou zaměřeny především na opravu zchátralého plotu, zvýšení příjezdové komunikace, kde navýšením sousedního pozemku vzniká její podmáčení. Také je třeba prořezat přerostlé ořechy, které dosahují do elektrických drátů. Všechny aktivity svazu stále vede a také na nich nejvíc pracuje předseda A. Denemarek. Ale ruku k dílu museli přiložit i další členové - B. Čechová, L. Votavová, O. Svoboda, J. Dvořák, L. Komárek, J. Šmahel, J. Urban, J. Vorel, J. Paseka, ing. M. Šla-pák, J. Nožička a další. Díky této brigádnické činnosti byla zrekonstruována budova a postavena nová moštárna podle platných předpisů. Patří jim poděkování a také obdiv, protože práce bez nároku na odměnu se dnes vidí opravdu vzácně.

ZO ČSZ děkuje také městu Hrotovice za podporu své činnosti, bez které by dnes organizace neměla zdaleka takovou finanční bilanci, jakou se podařilo vytvořit v loňském roce.

Základní organizace v Hrotovicích má 43 členů, základna sice malá, ale životaschopná. Podle slov pana V. Mušky, hosta z okresního výboru ČSZ, je práce na zahrádkách pořád tím nejlepším způsobem, jak si i v pokročilém věku uchovat pohodu a zdraví. Přestože se v marketech objevuje levná zelenina a ovoce celý rok, není nad vlastní výpěstky bez přemíry chemie.

Pan Muška poutavě hodnotil přemíru bramborových odrůd, které je možno u nás pěstovat a pozval všechny přítomné do třebíčské prodejny levných zahrádkářských potřeb na ulici Švabinského.

Po delší závěrečné diskusi byla výroční schůze ukončena.

Výbor ZO ČSZ


Zpět na obsah Zpravodaje


Činnost Sboru dobrovolných hasičů za rok 2004

Zahájení roku 2004 jsme, jako již tradičně, uskutečnili masopustním průvodem. Týden na to se ve všech prostorách Sport V hotelu konala ostatková zábava - "Pochovávání basy".

Výbor organizace se schází každý první pátek v měsíci a plánuje činnost sboru. Členská schůze se konala celkem čtyřikrát a jednou Výroční valná hromada.

Koncem dubna se někteří členové zúčastnili pořádání "Pálení čarodějnic". Pravidelně začátkem dubna umýváme betonovou plochu koupaliště. Na koupališti jsme odpracovali 108 hodin. Na údržbě cvičiště a sečení trávy u Dolního rybníka se odpracovalo 72 hodin. Zúčastnili jsme se také kladení věnců u památníků v květnu a v říjnu.

Soutěžní družstvo se předvedlo jen na málo pohárových soutěžích i soutěžích okresní ligy z důvodu zdlouhavé opravy motorové stříkačky PS8. Celkem jsme se zúčastnili pěti závodů z deseti v okresní lize se střídavými úspěchy. Pořádali jsme, jako vždy o pouti, závody v požárním útoku mužů i žen, zařazených do okresní ligy. V domácím prostředí jsme skončili na osmém místě, což byl náš nejlepší výsledek v okresní lize. V září pořádáme dětskou soutěž v požárním útoku, která je také zařazena do okresní ligy.

Jednotka JPO II (ne v režimu) má dvanáct členů. Za pomoci městského zastupitelstva jsme koupili pěti členům jednotky zásahové obleky v ceně asi 50.000 korun. Letos plánujeme zakoupení pěti ochranných přileb značky SCHUBERTH, pěti záchranných opasků TRAKFIRE a pěti vycházkových obleků. V prosinci byli naši členové poplachem svoláni k požáru rodinného domku v Dalešicích. Pomáhali při hašení a likvidaci. Svolání jednotky k zásahu se provádí sirénou, rozhlasem a nebo mobilním telefonem přímo z krajského operačního střediska v Jihlavě.

Josef Škoda, velitel SDH


Zpět na obsah Zpravodaje


Výjezdy HZS Hrotovice za rok 2004

V roce 2004 vyjela jednotka požární stanice Hrotovice ke 117-ti událostem. Oproti minulému roku je to úbytek o jedenáct zásahů.

Vyjelo se ke 21 požárům, což bylo o tři více jak loni. Dále ke 14-ti dopravním nehodám, o šest více. Ke 14-ti otvírání bytu, o sedm méně jak loni. K 10-ti čerpání vody za zatopených sklepů, 16-ti likvidacím včel a vos, 13-ti padlým stromům na vozovce, 13-ti čištěním kanalizace a 5-ti technickým pomocem (rozlitá nafta na komunikaci). Dále vyjela jednotka k úniku plynu z přípojky po autonehodě, k zamrzlé labuti na ledě, 6-ti planým poplachům a třem taktickým cvičením. Jedenkrát jsme byli také povoláni k prověřovacímu cvičení.

Z toho je vidět, že přibývá požárů a dopravních nehod a činnost hasičů PS Hrotovice je různorodá.

npor. Josef Škoda, velitel PS Hrotovice


Zpět na obsah Zpravodaje


Policie České republiky informuje

Za uplynulé období roku 2004 bylo šetřeno 21 trestných činů. Z tohoto množství se podařilo objasnit celkem 10 trestných činů. V převážné míře se jedná o trestný čin krádeže, dále následuje trestný čin poškozování cizí věci, trestný čin neoprávněné užívání cizí věci, trestný čin zanedbání povinné výživy, trestný čin podávání alkoholu mladistvým. Dále ve spolupráci s kriminální službou PČR Třebíč se šetřil trestný čin šíření toxikománie.

Dále bylo v roce 2004 na území města Hrotovice řešeno celkem 16 přestupků, čtyři se do současné doby nepodařilo objasnit. Jedná se převážně o přestupky v dopravě, které se postupují k projednání na MěÚ Třebíč, odbor dopravy, dále 4 přestupky byly postoupeny k projednání na KPPP Hrotovice.

Dopravní značení ve městě odpovídá podmínkám provozu na pozemních komunikacích a ze strany PČR OO Hrotovice není k dopravnímu značení žádných připomínek. Problém parkování v okolí Sport-V-hotelu a MěÚ Hrotovice přetrvává i přes vybudování parkoviště vedle zámku.

V rekreační zóně nebyl ve služební části obvodu města Hrotovice narušen vážně veřejný pořádek. Za loňský rok bylo provedeno příslušníky PČR několik kontrol v restauračních zařízeních a hernách ve městě Hrotovice se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým osobám.

Nápad trestné činnosti v porovnání s rokem 2003 je na stejné úrovni, rovněž v oblasti přestupků nedošlo k výrazným změnám.

Z předložené zprávy je patrné, že v katastrálním území města Hrotovic je největším problémem majetková trestná činnost. Rovněž velkým problémem je kriminalita mladistvých především v oblasti majetkové trestné činnosti a v oblasti obecné trestné činnosti (podávání alkoholu mladistvým a šíření toxikománie). Těmto problematikám bude v roce 2005 věnována zvýšená pozornost a to jak v oblasti prevence, tak v oblasti represe.

Spolupráce s Městským úřadem a občany města Hrotovic je tradičně na dobré úrovni. V roce 2005 Vám přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci a věříme v další dobrou spolupráci.

npor. Bc. Jaroslav Haza, vedoucí oddělení PČR Hrotovice


Zpět na obsah Zpravodaje


Rybáři informují

MO MRS HROTOVICE, která v letošním roce slaví šedesáté výročí založení organizovaného rybářství v našem městě, měla k 1. 1. 2005 567 členů. Z toho 82 členů mladších 15-ti let, 28 členů od 16-ti do 18-ti let a 457 dospělých členů. Někteří naši členové dosáhli v loňském roce velmi pěkných i rekordních úlovků:

Na místním revíru (rybníky Udeřický a Pivovarský v Dalešicích):

Pospíšil Ludvík  kapra  68 cm  6,5 kg 
Černý Blahoslav  amura  83 cm  7,8 kg 
Kryštof René  štiku  78 cm  4,0 kg 
Mezírek Jan, ml.  sumce  100 cm  6,5 kg 
Pol Ladislav  candáta  60 cm  2,1 kg 


Na revíru Mocla 1 - (rybník Nad Cihelnou a Koupaliště Hrotovice):

Lidmila Jan  kapra  68 cm  6,7 kg 
Machota Milan  amura  68 cm  4,6 kg 
Jiříček Petr  sumce  110 cm  6,5 kg 
Pelán Radek  candáta  67 cm  3,1 kg 
Dusík Jan  štiku  78 cm  3,2 kg 
Palát Martin  lína  48 cm  1,0 kg 


Na revíru Jihlava 7 - 8 ( Dalešická přehrada):

Dobrovolný Jan   kapra  82 cm  11,5 kg 
Ondráček Zdeněk  candáta  80 cm  5,0 kg 
Líbal Michal  štiku  133 cm  19,8 kg 
Nováček Stanislav  sumce  105 cm  7,4 kg 
Věžník Vladimír  úhoře  95 cm  1,4 kg 

V letošním roce, stejně jako v letech minulých bude MO MRS Hrotovice pořádat dvoje rybářské závody mládeže v termínech 29. 5. 2005 a 11. 9. 2005 na koupališti v Hrotovicích se zahájením v 8.00 hod.

V oblasti legislativy a prováděcích předpisů v oblasti rybářství došlo v loňském roce k řadě změn, například:

 • od začátku roku 2005 došlo ke změně zápisného (každý nový člen + ten kdo do konce února nezaplatí členský příspěvek) na 300,- Kč mládež do 15 let, 1000,- Kč dospělý a mládež od 16 do 18 let
 • v roce 2006 proběhne výměna všech členských průkazek ve formě laminovaných karet
 • omezení úlovku na mimopstruhových revírech na: dvě ušlechtilé ryby denně, ale pouze jeden kapr
 • každý nový zájemce o rybářský lístek musí absolvovat školení, které bude zakončeno přezkoušením (testy). Letošní školení nových členů v rámci MO MRS Hrotovice se uskuteční v neděli 3. 4.2005 od 8.00 hodin
 • rybářský lístek si lze vyřídit na MěÚ Třebíč u Ing. Jaskuly vždy v pondělí a středu od 8.00- 17.00 hodin
 • Pro vyřízení je nutné vzít sebou občanský průkaz, starý rybářský lístek, finanční hotovost na roční (100,- Kč), tříroční (200,- Kč) a na dobu deseti let (500,- Kč).Dětem vyřizuje RL vždy jejich odpovědný zástupce, ostatním osobám kdokoliv na základě plné moci

Ing. Libor Fiala, MO MRS Hrotovice


Zpět na obsah ZpravodajeSport


Kopaná

,

Rozlosování mistrovských soutěží v kopané pro jaro 2005
Sokol Hrotovice - dorost - II. tř., muži - I.B tř. sk. B

14.kolo  26.3  15.00  hod.  Hrotovice - Budišov  SO       
  27.3  15.00  hod.  Hrotovice - Stonařov         
15.kolo  2.4  15.30  hod.  Kralice nad Oslavou - Hrotovice  SO  odj.  14.15  hod. 
  3.4  15.30  hod.  Osová Bítyška - Hrotovice    odj.  13.45  hod. 
16.kolo  9.4  15.30  hod.  Hrotovice - Nové Syrovice  SO       
  10.4  15.30  hod.  Hrotovice - Puklice         
17.kolo  16.4  16.00  hod.  Rokytnice nad Rokytnou - Hrotovice  SO  odj.  14.45  hod. 
  17.4  10.15  hod.  Jakubov - Hrotovice    odj.  9.00  hod. 
18.kolo  23.4  16.00  hod.  Hrotovice - Opatov  SO       
  24.4  16.00  hod.  Hrotovice - Třešť         
19.kolo  30.4  16.00  hod.  Stařeč - Hrotovice  SO  odj.  14.45  hod. 
  1.5  16.30  hod.  Luka nad Jihlavou - Hrotovice    odj.  14.45  hod. 
20.kolo  7.5  16.30  hod.  Hrotovice - Kněžice  SO       
  8.5  16.30  hod.  Hrotovice - Batelov         
21.kolo  14.5  16.30  hod.  Hrotovice - Výčapy  SO       
  15.5  16.30  hod.  Křižanov - Hrotovice    odj.  14.45  hod. 
22.kolo  22.5  10.15  hod.  Hartvíkovice (hř. Vicenice) - Hrotovice    odj.  9.15  hod. 
    16.30  hod.  Hrotovice - Čechtín         
23.kolo  28.5  17.00  hod.  Hrotovice - Čáslavice  SO       
    16.30  hod.  Rantířov - Hrotovice  SO  odj.  14.30  hod. 
24.kolo  4.6  17.00  hod.  Kouty - Hrotovice  SO  odj.  15.15  hod. 
  5.6  16.30  hod.  Hrotovice - Čáslavice         
25.kolo  11.6  17.00  hod.  Hrotovice - Dukovany  SO       
  12.6  16.30  hod.  Šebkovice - Hrotovice    odj.  15.15  hod. 
26.kolo  18.6  17.00  hod.  Vladislav - Hrotovice  SO  odj.  16.00  hod. 
  19.6  16.30  hod.  Hrotovice - Rokytnice nad Rokytnou         


Mladší a starší žáci, I. tř. sk. A

12.kolo  9.4  ml. 15.30  hod.  st.13.30  hod.  Mor. Budějovice - Hrotovice    odj.  12.30  hod. 
13.kolo  16.4  14.30  hod.  16.00  hod.  Hrotovice - Jaroměřice nad Rokytnou         
14.kolo  23.4  10.45  hod.  9.00  hod.  Budišov - Hrotovice    odj.  8.00  hod. 
15.kolo  30.4  14.30  hod.  16.00  hod.  Hrotovice - Náměšť nad Oslavou         
16.kolo  8.5  11.15  hod.  9.30  hod.  Čáslavice - Hrotovice  NE  odj.  8.30  hod. 
17.kolo  15.5  10.45  hod.  9.00  hod.  Opatov - Hrotovice  NE  odj.  7.45  hod. 
18.kolo  21.5  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - Okříšky         
19.kolo  29.5  15.15  hod.  13.30  hod.  Vrchovina B - Hrotovice  NE  odj.  11.30  hod. 
20.kolo  4.6  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - Velké Meziříčí         
21.kolo  12.6  11.15  hod.  9.30  hod.  Radostín nad Oslavou - Hrotovice  NE  odj.  7.45  hod. 
22.kolo  18.6  15.00  hod.  16.30  hod.  Hrotovice - Jemnice/Vratěnín         

Ing. Jiří Smíšek
oddíl kopané

Zpět na obsah ZpravodajeVolejbal

Muži "A":

Muži Sokola Hrotovice, kteří hrají třetí rok nejvyšší krajskou soutěž, nejlepším umístěním v historii udrželi tuto náročnou soutěž i pro příští sezónu.

Konečná tabulka krajského přeboru I. třídy mužů:

Poř. Družstvo Záp. V2 P1 K1 Skóre Body
 1. TJ Sokol Moravské Budějovice 36 28 3 0 92:49 59
 2. TJ Sokol Štoky 36 23 3 0 82:55 49
 3. TJ Sokol Přibyslav "A" 36 20 8 0 82:68 48
 4. SK Jihlava 36 22 3 1 79:61 46
 5. TJ Spartak Velké Meziříčí 36 18 10 0 77:68 46
 6. TJ Sokol Hrotovice 36 19 6 0 74:69 44
 7. TJ Žďas Žďár n.S. 36 21 1 0 68:71 43
 8. SK VK RISSI Žďár n.S. 36 10 8 0 57:84 28
 9. Spartak Pelhřimov 36 11 4 0 49:87 26
10. TJ Jiskra Humpolec 36 8 7 0 47:95 23

Za družstvo mužů nastoupili:

J. Kolouch ml. (36 utkání), P. Kováčik (34), J. Pečenka (34), J. Cafourek (32), M. Škoda (28), J. Lidmila (28), J. Slatinský (28), O. Kos (24), M. Pastrňák (16), K. Hrubý (16), J. Virgl (12), P. Lohniský (6), L. Škoda (2), J. Kolouch st. (1).


Jiří Kolouch st.
oddíl volejbalu

Zpět na obsah ZpravodajeZUŠ, ZŠ a TJ Sokol Hrotovice ve spolupráci s Městským úřadem pořádají
dne 7. 5. 2005 turistický pochod
"Hrotovická 20"
Trasy jsou 5, 10 a 20 km. Start i cíl bude na nádvoří zámku. Malé občerstvení zajištěno.
hraje SK MUZIC
Všechny děti na trase 5 km obdrží odměnu ve formě sladkostí.
Srdečně zveme!
 


Zpět na obsah Zpravodaje


VÍTE, ŽE ... • v roce 2004 jenom v Hrotovicích naházeli hráči do výherních hracích přístrojů (automatů) umístěných ve čtyřech restauračních zařízeních celkem 5 285 070,- Kč. Vyplaceno na výhrách bylo 3 471 050,- Kč. Tržba činila 1 814 020,- Kč. Celkový čistý zisk čtyř provozovatelů VHP byl 1 258 658,- Kč

  Tání

  Jarní tání v Hrotovicích


 • v prvních třech měsících letošního roku pracovníci města začali s budováním nové třídy v budově ZUŠ (Andrlák), opravili omítky ve skladě Městské knihovny, zbudovali sprchový kout v bývalé budově ZUŠ na ulici Lidická, provedli drobné opravy v bytech nájemníků v zámku a v době jarních prázdnin obložili prostory kolem umyvadel v Základní škole
 • daň z nemovitosti je splatná do konce měsíce května, složenky budou k dispozici na MěÚ u paní Votavové. Daň je možno zaplatit také přímo na Finančním úřadě v Třebíči
 • pracovníci města letos při údržbě ulic a chodníků najeli 900 km a spotřebovali 19 tun posypu
 • během Tříkrálové sbírky občané Hrotovic přispěli částkou celkem 16.282,- Kč

  Zdobení perníčků

  Velikonoční přípravy v Domě s pečovatelskou službou


 • první letošní jarmark se uskuteční v sobotu 21. květ-na, další jsou plánovány jako tradičně na dobu pouťových oslav 6. srpna a třetí - podzimní proběhne 19. listopadu
 • XIV. ples Základní školy se díky Vaší milé pomoci vydařil. Zisk činí 25 282,- Kč a bude věnován na odměny žákům. Ředitelství školy děkuje!
 • ZŠ Hrotovice uvítá připomínky rodičů ke školnímu řádu školy - písemně na ředitelství školy nebo na mail: zs-hrotovice@volny.cz. Školní řád je vyvěšen na webu školy: www.zs.hrotovice.indos.cz

  Zpět na obsah Zpravodaje  Ještě jednou vzpomínka na dětský karneval


  Vzpomínka na karneval
  Vzpomínka na karneval

  Zpět na obsah Zpravodaje

  Zpravodaj města Hrotovice 1/2005
  Vydal MěÚ Hrotovice, březen 2005, povoleno OkÚ Třebíč reg. značka MK ČR E 11639
  Realizace: vydavatelství Petr Večeřa


Oficiální stránky města Zpět na neoficiální, původní stránky města